Powered by Smartsupp
773 348 790
Přihlásit
Moje kurzy
Ochrana osobních údajů

Všeobecné obchodní podmínky

Společností PrimaFuture.cz s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek a pro účely prodeje online kurzů dále jen “online kurz” nebo “kombinovaný kurz”, dále jen “kombinovaný kurz” mj. prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.primakurzyonline.cz rozumí tato společnost:

PrimaFuture.cz s.r.o.
Jablonského 640/2, 170 00 Praha 7
IČO: 28128842,
DIČ: CZ28128842
Tel: +420 773 348 790

vedená u Městského soudu v Praze spisová značka C 352182 (dále též označován jako “dodavatel”).

Objednatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí osoba, jež si u dodavatele objednala výuku v online kurzu nebo kombinovaného kurzu specifikovaném v příslušné objednávce a dodavatelem výše uvedený dodavatel, který objednateli potvrdil objednávku. Dodavatel a objednatel dále společně označováni též jako smluvní strany.

Čl. 1 Úvodní ustanovení

1.1 Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi objednatelem a příslušným dodavatelem.
1.2 Smlouva mezi objednatelem a dodavatelem vzniká až na základě písemného potvrzení objednávky dodavatelem. Za písemnou formu se považuje elektronická pošta a elektronický objednávkový formulář dodavatele (dále jen objednávka) dostupný prostřednictvím webových stránek www.primakurzyonline.cz.
1.3 Dodavatel má povinnost do dvou pracovních dnů ode dne obdržení objednávky písemně potvrdit/zamítnout objednateli její přijetí. Pokud tak neučiní, není objednávka považována za přijatou. Za potvrzení objednávky se považuje i odeslání potvrzovacího e-mailu na uvedenou adresu objednatele.
1.4 Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran a na základě podmínek uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

Čl. 2 Předmět plnění

2.1 Kurzy jsou rozdělené do několika typů (online kurz a kombinovaný kurz). Charakteristika jednotlivých kurzů je uvedena, tj. veřejně přístupná na internetových stránkách dodavatele www.primakurzyonline.cz
2.2 Předmětem plnění je výuka v online kurzu nebo kombinovaném kurzu vypsaném dodavatelem pro příslušné období (dále jen “online kurz” nebo “kombinovaný kurz”).

Čl. 3 Všeobecná ujednání

3.1 Dodavatel se zavazuje ke splnění zveřejněných podmínek kurzu především rozsahu výuky, ceny, kvality plnění a dalších. Podmínky kurzu jsou zveřejněny na internetové adrese www.primakurzyonline.cz v seznamu kurzů. Další povinnosti dodavatele jsou specifikovány v dalších bodech těchto podmínek.

Čl. 4 Technické předpoklady pro online kurz

4.1 Objednatel bere na vědomí, že pro úspěšné zahájení a absolvování online kurzu je třeba, aby na vlastní náklady zajistil splnění těchto základních technických předpokladů: Počítač, tablet nebo mobil s reproduktorem a mikrofonem a s minimálním internetovým připojením 4Mb/s.
4.2 Prohlížeč Google Chrome (doporučujeme v nejnovější verzi), Mozilla Firefox (verze 70 a vyšší), ostatní internetové prohlížeče nejsou vhodné nebo kompatibilní.
Bez splnění těchto technických požadavků není dodavatel schopen zajistit poskytnutí kurzu konkrétnímu objednateli.

Čl. 5 Termín realizace výuky

5.1 Online kurz nebo kombinovaný kurz probíhá v časovém rozsahu dle specifikace objednaného typu kurzu. Lhůta pro absolvování konkrétních online školení či kombinovaného kurzu se může lišit a je uvedena v detailu on-line kurzu.
5.2 Termín zahájení kombinovaného kurzu je specifikován v aktuální nabídce na webové adrese dodavatele www.primakurzyonline.cz.
5.3 Dodavatel si vyhrazuje právo posunout termín zahájení a ukončení online kurzu nebo kombinovaného kurzu o 1 až 4 týdny v případě, že je to z technických důvodů nutné.
5.4 Pro případ, že kurz nebude možno ze závažných důvodů (například Vyšší moc) zajistit, je dodavatel oprávněn zvolit náhradní způsob zajištění výuky. Objednatel bude na tuto skutečnost předem upozorněn.
5.5 Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit online kurz či kombinovaný kurz z jakéhokoli důvodu. Uhrazené kurzovné je v tomto případě vratné v poměrné výši k délce trvání studia, která již byla objednatelem absolvováno (“kombinovaný kurz") a nebo v poměrné výši k době, na které je kurz zakoupen (“online kurz”).
5.6 Objednatel v případě kombinovaného kurzu potvrzuje, že dosáhl věku 18ti let před objednáním kurzu.
5.7. Objednatel je povinen splnit veškeré úkoly či praktická zadání stanovené dodavatelem, které jsou součástí daného kurzu. Za splněné se považují až tehdy, pokud jsou označeny dodavatelem v administraci jako splněné. Pokud dané úkoly objednatel nesplní, nelze mu vystavit doklad o úspěšném dokončení kurzu.

Čl. 6 Kurzovné

6.1 Cena za příslušný online kurz nebo kombinovaný kurz (dále jen kurzovné), je určena dle ceníku kurzů dodavatele zveřejněného na internetové adrese www.primakurzyonline.cz a je uvedena v objednávce objednatele (dle konkrétní specifikace kurzu).
6.2 Kurzovné zahrnuje příslušný počet výukových bloků (dle specifikace kurzu), výukové materiály, úkoly a všechny materiály zpřístupněné v online rozhraní, do kterého mají studenti po dobu trvání kurzu nepřetržitý přístup, maximálně však po dobu 12 měsíců.
6.3 Kurzovné je vždy uvedeno včetně příslušné sazby DPH. Kombinované kurzy jsou od DPH osvobozeny.

Čl. 7 Platební podmínky

7.1 Před zahájením kurzu je objednatel povinen zaplatit dodavateli celou částku kurzovného, která je uvedena v detailu příslušného online kurzu či kombinovaného kurzu na www.primakurzyonline.cz, pokud se s dodavatelem nedohodne jinak, zejména pak tak, že platba kurzovného bude rozdělena do 3 splátek, přičemž první splátka je splatná do 2 pracovních dnů od okamžiku vzniku smlouvy, druhá je splatná do 30 dnů od okamžiku vzniku smlouvy a poslední je splatná do 60 dnů od okamžiku vzniku smlouvy.
7.2 V případě financování kombinovaného kurzu prostřednictvím dotace Úřadu práce objednatel kurzovné v případě úspěšného absolvování kombinovaného kurzu nehradí. Kurzovné bude uhrazeno vyfakturováním příslušnému Úřadu práce po vydání osvědčení o rekvalifikaci objednateli.
7.3. V případě financování kombinovaného kurzu prostřednictvím dotace Úřadu práce kdy objednatel kombinovaný kurz nedokončí do data uvedeného na dokumentu Informovaný souhlas, tak přechází povinnost úhrady kurzovného v plné výši na objednatele/účastníka rekvalifikace. Kurzovné je objednatel povinen uhradit do 14 dnů od vydání faktury ze strany dodavatele
7.4 Kurzovné je možné uhradit následujícími způsoby: platební kartou on-line, převodem na účet, dárkovým poukazem, benefitními poukázkami nebo prostřednictvím benefitních systémů.
a) Platební kartou online – Platbu lze provést prostřednictvím e-shopu na internetové adrese www.primakurzyonline.cz. Objednatel bude po potvrzení objednávky přesměrován na online platební bránu, kde provede platbu. Při platbě kartou on-line nemá dodavatel žádný přístup k bankovním údajům objednatele.
b) Platba převodem na účet – Při této formě úhrady bude objednateli vystavena zálohová faktura – daňový doklad na celou částku objednávky. Objednatel je povinen dodržet splatnost daňového dokladu. V případě, že bude plátcem právnická osoba, je objednatel povinen uvést IČ a sídlo této právnické osoby.
c) Platba dárkovým poukazem – Při platbě dárkovým poukazem je objednatel povinen dostavit se osobně na pobočku dodavatele a předložit tento dárkový poukaz odpovědnému pracovníku dodavatele. Pracovník si tento poukaz ponechá, poukaz slouží jako platidlo.
d) Platba benefitními poukázkami – Aktuální seznam přijímaných poukázek je zveřejněn na internetové adrese primakurzyonline.cz případně je na vyžádání k dispozici na pražské pobočce dodavatele. V případě platby prostřednictvím těchto poukazů nelze uplatnit žádnou z nabízených slev.
e) Platba prostřednictvím benefitních systémů – Aktuální seznam přijímaných poukázek je zveřejněn na internetové adrese www.primakurzyonline.cz, případně je na vyžádání k dispozici na pražské pobočce dodavatele. Způsob platby prostřednictvím těchto systémů se řídí podmínkami jednotlivých zprostředkovatelů. V případě platby prostřednictvím těchto systémů není možné uplatnit žádnou z nabízených slev.
f) Opakovanou platbou platební kartou.
7.4 Neuhradí-li kterákoliv smluvní strana druhé smluvní straně jakoukoliv platbu řádně a včas, je povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý, byť započatý, den prodlení. Při opožděné platbě je úhrada nejdříve započítána na úroky z prodlení a zbývající část na dluh samotný (jistinu). Dojde-li ze strany kterékoliv smluvní strany k prodlení s platbou přesahující 30 kalendářních dnů, je druhá smluvní strana oprávněna straně, která je v prodlení, účtovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5000 Kč. V případě prodlení s platbou ze strany objednatele je dodavatel oprávněn objednateli pozastavit veškeré objednané služby až do doby uhrazení dlužné částky, která je v prodlení, smluvní pokuty a úroku z prodlení.

Čl. 8 Slevy z kurzovného

8.1 Výčet aktuálně nabízených slev je k dispozici na www.primakurzyonline.cz.
8.2 Žádnou ze slev poskytovaných dodavatelem nelze uplatnit zpětně a slevy nelze sčítat.
8.3 Žádnou z nabízených slev nelze kombinovat s platbou dárkovým poukazem.
8.4 Dodavatel není povinen upozorňovat objednatele na možnost využití slevy.

Čl. 9 Storno podmínky a reklamační řád Online kurzu a kombinovaného kurzu

9.1.Objednatel, který je spotřebitelem, má právo provést storno Online kurzu, odstoupit tak od smlouvy a požadovat vrácení ceny online kurzu (s výjimkou uvedenou v odstavci (2) níže) nejpozději do 14 dnů od data uzavření smlouvy bez udání důvodu, a to odesláním dokumentu viz. přiložený vzor. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy podle předchozí věty, je odstoupení od smlouvy nutné zaslat doporučenou poštou na adresu PrimaFuture.cz s.r.o., Jablonského 640/2, 170 00 Praha 7 nejpozději v den vypršení lhůty. Po uplynutí této lhůty nemá Objednatel nárok na vrácení ceny online kurzu, kombinovaného kurzu, ani její poměrné části.
9.2 Přihlášení Objednatele, který je spotřebitelem, na Online portál se považuje za výslovný souhlas s poskytováním služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle ustanovení § 1834 a § 1837 písm. a) Občanského zákoníku. Pokud Objednatel, který je spotřebitelem, před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy podle odstavce (1) výše prokazatelně používá Online portál v rozsahu překračujícím běžné používání online portálu pro osobní výukové potřeby (zejména přístupem a stahováním výukových materiálů, přehráváním videí v celkové výši déle než 1 minuta, má se za to, že poskytování služeb bylo splněno a Objednatel, který je spotřebitelem, v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.
9.3 Objednatel má právo podat reklamaci ohledně Online kurzu nebo kombinovaného kurzu z důvodu dlouhodobé technické nefunkčnosti obsahu v délce minimálně 90 dnů;
9.4 Reklamace musí být Objednatelem podána písemně prostřednictvím e-mailu na adresu reklamace@primakurzyonline.cz s uvedením: (i) identifikačních a kontaktních údajů Objednatele; (ii) čísla příslušné smlouvy (číslo FA) nebo objednávky, ke které se reklamace vztahuje; a (iii) popis předmětu reklamace a její odůvodnění.
9.5 Společnost prověří důvod reklamace ohledně daného Online kurzu nebo kombinovaného kurzu, zejména porovnáním s hodnocením ostatních uživatelů Online kurzu nebo kombinovaného kurzu.
9.6 V případě, že Společnost uzná reklamaci Objednatele za oprávněnou, zajistí adekvátní nápravu ve formě: (i) registrací Objednatele v jiném Online kurzu; (ii) poskytnutím slevy při objednání jiných služeb od Poskytovatele; nebo (iii) jiným způsobem dle dohody s Objednatelem. (iiii) Společnost vyřídí reklamaci Objednatele nejpozději do 30 dnů ode dne jejího obdržení, pokud se s Objednatelem nedohodne na lhůtě delší.

Čl. 10 Porušení smlouvy, změna smlouvy

10.1 Objednatel nemá nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce (např. změna časových možností objednatele či dalších okolností, za nichž se přihlásil do kurzu, nesplnění technických předpokladů pro přihlášení). Dodavateli v tomto případě nezaniká nárok na doplatek kurzovného v plné výši. Za neúčast objednatele na výuce neposkytujeme finanční ani jinou kompenzaci.
10.2 Žádost o změnu smlouvy musí objednatel odeslat dodavateli vždy písemně doporučenou poštou na adresu pobočky dodavatele PrimaFuture.cz, Jablonského 640/2, 170 00 Praha 7.
10.3 Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout či dodatečně vyloučit z kurzu objednatele, jenž opakovaně, tedy i po písemném, nebo ústním napomenutí porušuje základní zásady občanského soužití např. slovními či písemnými útoky na lektora či další účastníky kurzu, publikování pro výuku nevhodného obsahu apod. Dále si dodavatel vyhrazuje právo odmítnout či vyloučit objednatele, u něhož vyjde najevo, že není objektivně schopen zvládat výuku. Dodavatel je též oprávněn vyloučit z kurzu objednatele, který je v jakémkoliv prodlení s platbou kurzovného. V případě dodatečného vyloučení nemá objednatel nárok na vrácení kurzovného či jakoukoliv jinou kompenzaci.

Čl. 11 Osobní údaje objednatele

11.1 Objednatel poskytuje odesláním nebo podpisem objednávky dodavateli k dispozici své osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště/sídla, e-mailovou adresu a telefonní číslo a u podnikajících fyzických osob IČO, případně obdobné osobní údaje účastníka kurzu, není-li jím sám objednatel (dále společně jen osobní údaje). Objednatel podpisem nebo odesláním objednávky stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé. Dojde-li následně ke změně osobních údajů, je objednatel povinen o této změně dodavatele vyrozumět, a to nejpozději do 7 dní.
11.2 V případě, že objednatel nebude zároveň účastníkem kurzu a objednal kurz pro třetí osobu nebo v případě, že objednávku podepíše nebo odešle zákonný zástupce účastníka kurzu, který je mladší 18 let, prohlašuje zákonný zástupce nebo objednatel, který objednal kurz pro třetí osobu, že má právo použít osobní údaje účastníka kurzu a poskytnout je dodavateli a že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. V případě, že toto prohlášení se ukáže jako nepravdivé, má dodavatel právo požadovat po osobě, která objednávku podepsala či odeslala, náhradu škody.
11.3 Dodavatel je v tomto smluvním vztahu správcem osobních údajů a zavazuje se nakládat s poskytnutými osobními údaji v souladu s platnou legislativou, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).
11.4 V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR je dodavatel oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaje, a to za účelem uzavření a plnění smlouvy. Odmítnutí poskytnutí osobních údajů bude mít za následek neuzavření smlouvy.
11.5 Dodavatel potvrzuje, že si je vědom toho, že v souladu s platnou legislativou má objednatel:
a) právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu získat od správce potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, které se ho týkají, a informaci o účelu zpracování, kategorii osobních údajů, době zpracování a další informace dle čl. 15 GDPR,
b) právo na opravu nepřesných osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
c) právo na výmaz osobních údajů, pokud pominul účel, pro nějž byly shromážděny, nebo pokud objednatel odvolal souhlas ke zpracování osobních údajů nebo osobní údaje byly shromážděny protiprávně a z dalších důvodů uvedených v čl. 17 GDPR,
d) právo na omezení zpracování spočívající v tom, že objednatel popírá přesnost osobních údajů nebo vznesl námitku proti zpracování a v dalších případech uvedených v čl. 18 GDPR,
e) právo na přenositelnost údajů spočívající v tom, že objednatel má právo získat osobní údaje, jež poskytl dodavateli jako správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a v právu předat tyto údaje jinému správci za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR,
f) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR a
g) právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.
11.6 Objednatel prohlašuje, že je dostatečně poučen o svých právech ve věci ochrany osobních údajů.
11.7 Objednatel bere na vědomí, že zpracováním osobních údajů může dodavatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
11.8 Dodavatel se zavazuje přijmout opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů a toto se zavazuje zajistit i u každého zpracovatele osobních údajů, kterého zpracováním pověří.
11.9 Dodavatel zajistí v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy informovanost svých zaměstnanců a dalších osob pracujících s osobními údaji o tom, že tyto údaje je třeba uchovávat a chránit dle GDPR a neposkytovat je třetím osobám.
11.10 Dodavatel prohlašuje, že technické prostředky, ve kterých budou uchovávány osobní údaje , jsou umístěny na území Evropské unie, a nebo jsou pod ochranou Rámcového ujednání o Štítu soukromí uzavřenému mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými a jsou v souladu s GDPR.
11.11 Objednatel bere na vědomí, že odevzdané práce mohou být využity pro marketingové účely a vystaveny na webových stránkách dodavatele včetně jeho sociálních sítí pod křestním jménem a prvním písmenem příjmení.
11.12 Objednatel bere na vědomí, že u kombinovaného kurzu může dodavatel pořízenou fotodokumentaci z prezenčního dne školení využít pro marketingové účely a vystavit je na webových stránkách dodavatele včetně jeho sociálních sítích.
11.13 Ke zpracování osobních údajů bude docházet po dobu trvání smlouvy uzavřené na základě objednávky. Dodavatel se zavazuje zpracované osobní údaje vymazat ve lhůtě do 10 let od data uzavření smlouvy, s výjimkou oprávnění dodavatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu oprávněného zájmu pro případ sporu s objednatelem. Objednatel-spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Čl. 12 Závěrečná ustanovení

12.1 Pokud tyto VOP ani ujednání smluvních stran nestanoví jinak, řídí se právními vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
12.2 Tyto obchodní podmínky jsou vydané podle občanského zákoníku a jsou platné a účinné ode dne 15. 3. 2020.
12.3 Není-li stanoveno jinak, komunikace mezi dodavatelem a objednatelem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak nebo tyto obchodní podmínky nestanoví jinak. Elektronická komunikace bude uskutečňována ze strany dodavatele z emailu uvedeného v preambuli, dodavatel užívá emailové či telefonní spojení zadané zákazníkem při registraci, popř. v objednávce.
12.4 Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje dodavatel prostřednictvím elektronické pošty směřované na emailové adresy uvedené v preambuli. Informaci o vyřízení stížnosti zákazníka zašle dodavatel na elektronickou adresu objednatele.
12.5 Dodavatel je oprávněn k činnosti na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
12.6 Objednatel bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodů jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodů dodavatele.
12.7 Objednatel bere na vědomí, že dodavatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
12.8 Smlouva je dodavatelem archivována po dobu 10 let od data jejího splnění a je přístupná u dodavatele na základě předchozího požadavku zákazníka, provedeného telefonicky, elektronickou poštou či doporučeným dopisem.
12.9 Smlouva mezi objednatelem a dodavatelem je uzavírána v jazyce českém.
12.10 Případné chyby vzniklé při zadávání objednávky objednatelem (spotřebitelem), je možno odstranit na základě žádosti zákazníka, provedené elektronickou poštou. Dodavatel účtuje za opravu chyb způsobených zákazníkem (spotřebitelem) paušální částku 100,- Kč. Takto budou opravovány jen zřejmé chyby a nepřesnosti, nikoliv např. předmět smlouvy či jiné podstatné náležitosti kupní smlouvy. Náklady na opravu chybného údaje nebudou dodavatelem účtovány pokud taková chyba nevyvolá dodavateli žádné náklady. Tímto ustanovením nejsou dotčeny nároky dodavatele na případnou náhradu škody.
12.11 Objednatel nenese náklady na použití komunikačních prostředků na dálku na straně Dodavatele.
12.12 Smluvní strany si sjednávají, že smluvní vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
12.13 Jestliže některé ustanovení těchto obchodních podmínek bude nebo se stane k jakémukoliv okamžiku neplatným, neúčinným nebo neprosaditelným, zůstává tím platnost, účinnost nebo prosaditelnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek nedotčena.
12.14 Dodavatel si vyhrazuje právo na opravu tiskových chyb.
12.15 Dodavatel si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky měnit. Změnu těchto Obchodních podmínek vyhlásí vhodným způsobem v systému internetového obchodu na adrese uvedené v preambuli.
12.16 Ustanovení směřující k ochraně spotřebitele dle právních předpisů a těchto podmínek se nevztahují na zákazníky, které do smluvních vztahů s Dodavatelem a/nebo se společností PrimaFuture.cz s.r.o. vstupují jako podnikatelé.